baner-krotoszyn.jpg
baner-leftpanel-muzeum.jpg
Portal
Statut

 

STATUT Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie zwane dalej „Muzeum” działa na podstawie:
1)ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. Z 1997 roku, Nr 5, poz. 24 i Nr 115, poz. 741 oraz z 1998 roku, Nr 106, poz. 668)
2)ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 1997 roku, Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 roku, Nr 106, poz. 668)
3)postanowień niniejszego statutu.

§2
1.Muzeum powołane zostało przez Radę Miejską Krotoszyna zwana dalej „Organizatorem”.
2.Muzeum posiada osobowość prawną i wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzenego przez organizatora.

§3
Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum oraz bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom.

§4
Siedzibą Muzeum jest Krotoszyn, a terenem działania obszar powiatu krotoszyńskiego.

§5
Muzeum może używać pieczęci okrągłej z herbem Krotoszyna w środku i napisem w otoku:
„MUZEUM REGIONALNE IM. HIERONIMA ŁAWNICZAKA W KROTOSZYNIE”


Rozdział II
Cele i zadania Muzeum

§6
Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.

§7
Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez:
1)gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, historii, etnografii i sztuki regionu krotoszyńskiego drogą: zakupów, przekazów, darowizn i zapisów oraz depozytów, a także w wyniku własnych badań terenowych,
2)inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych w nim muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
3)przechowywanie zgromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do badań naukowych,
4)zabezpieczanie i konserwacja muzealiów,
5)organizowanie wystaw stałych i czasowych,
6)prowadzenie działalności edukacyjnej oraz udostępnianie zbiorów do celów naukowych i oświatowych,
7)prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin w nim reprezentowanych,
8)prowadzenie działalności wydawniczej.


Rozdział III
Organizacja, nadzór i zarządzanie Muzeum

§8
Strukturę organizacyjną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Rady Muzeum oraz Organizatora.

§9
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Sztuki, a bezpośredni Organizator.

§10
1.Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator.
2.Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3.Rada Muzeum składa się z 8 osób.

§11
Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta i Gminy w Krotoszynie na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§12
1.Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
2.Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
a) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
b) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
c) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
d) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych,sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
e) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
f) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarzadzeń,
g) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikajacych ze stosunku pracy.


Rozdział IV
Majątek i finanse Muzeum

§13
Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających ze stosunku pracy.

§14
Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 110, poz. 721; z późniejszymi zmianami).

§15
Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu gminy, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§16
1.Muzeum prowadzi jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:
a) prowadzenie kawiarenki,
b) wynajmu pomieszczeń do celów koncertowych, reklamowych i szkoleniowych,
c) sprzedaży wydawnictw
2.Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności określonej w § 7.

§17
Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób t.j. dyrektora i głównego księgowego.


Rozdział V
Przepisy końcowe

§18
1.Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2.Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


-------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997 roku, Nr 110, poz. 721) w dniu 4 stycznia 1999 roku Muzeum Regionalne w Krotoszynie wpisano do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie–Wydział Spraw Społecznych-Księga Rejestrowa nr 3.

 

Źródło:
- UCHWAŁA NR IV/33/98 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie załącznik do Uchwały Nr IV/33/98 w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Sztuki
- UCHWAŁA NR XXXI/229/2000 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 21 grudnia 2000 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie.

 

 

ikona daty27-01-2013, 02:54 ikona autoraRedaktor Muzeum
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt